Abonēt

Žurnāla “Enerģija un Pasaule" abonēšana 2022. gadam notiks tikai izmantojot “Latvijas pasts" pakalpojumus ( https://abone.lv )
 
Izdevuma indekss VAS “Latvijas pasts" katalogā – 2226
 
Cena vienam numuram: EUR 4,90
Pusgadam: EUR 14,70
Gadam: EUR 29,40